Löner

Lönemodulen hanterar personalens löner
SystemQ hanterar även information om den anställda.
Med funktionen normallön och avvikelseregistrering underlättas lönearbetet avsevärt
 • Lönekörningar
 • Underlag för utbetalninga
 • Datafil för överföring till bankgirot
 • Automatisk skatteberäkning
 • Lönespecifikationer
 • Preliminärskattetabeller
 • Skattedeklarationer och Kontrolluppgifter
 • Semesterlista
 • SIAK-statistik och SIAT-statistik
 • Övertidsjournal
 • Arbetarlönestatistik och Delägaruppgift
 • Fackavgifter
 • Tjänstemannalönestatistik
 • Bokföring av löner och Konteringskontroll löner
 • CRS förfrågan med inläsning av svar