Backup säkerhetskopiering
Revision:2020-09-21
 1. Översikt
 2. Daglig backup på server
 3. Löpande backup
 4. Kopiering av backupfiler till extern server
 5. Start av backupscript
 6. Script för daglig backup
 7. Script för backup av databaser
 8. Kopiering till extern server
 9. Kontroll att datbasserver är i drift
 10. Kontroll av databasvolymer
 11. Använda backupdatabaserna

Översikt

  En SystemQ-server har minst 3 skivminnen

 1. root-disk
   Innhåller:
  1. operativsystemet och program
  2. /testdatabas
 2. disk2
   Innhåller:
  1. /disk2/data
  2. /disk2/databas
 3. disk3
   Innhåller:
  1. /disk3/backup/klient/data
  2. /disk3/backup/klient/databas

Det innebär att vi har 2 aktuella versioner av databaser på fristående skivminnen
Dessutom finns 1 testversionversion på root-disken
Se även Kopiering till extern server

Daglig backup på server

Daglig on line backup på server som är schemalagd och körs av cron
Under backupkörning kan SystemQ användas normalt

  Sker i följande steg:

 1. Flyttar forward-loggfiler till /disk3/backup/databas/old_fwlog för att lämna plats åt ny logfil
 2. Sätter databasen i on line backup mode
 3. Kopierar databas-filerna från /disk2/databas till /disk3/backup/databas/
 4. Stoppar on line backup mode
 5. Komprimerar loggfiler som ligger i /disk3/backup/databas/old_fwlog och lagrar resultatet i /disk3/forwardlog

  Dessa filer innehåller samtliga transaktioner som skett mot databasen. Dessa kan analyseras i detalj vad som hänt

 6. Kopierar konfigurationsfiler till /disk3/backup/etc som underlättar byte till ny server

Löpande backup

 1. Alla transaktioner som görs mot databasen lagras i loggfiler, db-forward-3851-1.log. Om servern slutar att fungerar på ett onormalt sätt, kommer vid återstart dessa ändringar tillsammans med den dagliga backuppen återställa databasen till status just innan servern stoppats.
 2. Backup av konfiguration sker till /disk3/backup/qwert/konfig

  Dessa mappar skapas med /opt/SystemQ/sh/mk-konfig-dir.sh

  Script som kopierar backup-konfig.sh

 3. Under dagen finns dessa logfiler i /disk3/backup/databas
 4. Se även Database Forward-Logging

Kopiering av backupfiler till extern server

  Säkerhetskopieringen sker i 2 steg.

 1. I det första kopieras databaserna till /backup-mappen som skall ligga på ett annat skivminne, /disk3.

  Det första steget sker genom att cron utför ett backupscript.

 2. I det andra överförs filerna till en annan server över Internet.

  Det andra sker med programmet rsync som startas på den externa server som där säkerhetskopian lagras av cron. Detta sker ofta genom att säkerhetskopiorna kopieras till Qwerts server

Konfigurering och start av backupscript

 1. vi /root/root/backup_qwert.sh

  Finns flera databaser skapas ett script per databas

  I filen anges namn på mappar för databaser mm.

 2. vi /root/cronjobb.root

  filen skall innehålla en rad med:

  # minute hour day month weekday command
  # --------------------------------------------------------------------------
    3   21  *  *   1-7  /root/backup_qwert.sh 
  
 3. Scriptet aktivera med kommandot:

  crontab /root/cronjobb.root

  filen /root/cronjobb.root skall innehålla en rad

Script för daglig backup

 1. filen /root/root/backup_qwert.sh startas av cron
   Scriptet har följande delar
  1. Namn på databasen och backuppen mappar
  2. Startar scriptet /opt/SystemQ/sh/backup_83.exe.sh som utför backuppen
  3. Kopiering va datafiler till /disk3/backup/qwert/data
  4. Kopiering av /root till /disk3/backup/qwert/. Här finns script för backupper m.m.
  5. Kopiering av /etc till /disk3/backup/qwert/. Här finns alla konfigurationsfiler
  6. Kopiering av /var/named med inställning av lokal DNS
  7. Kopiering av filer som normalt behöver anpassas vid installation av en SystemQ-server
  8. Tar bort temporära filer
 2. filen /root/root/backup_qwert.sh :
                    
  #----------------------------------------------------------
  # Placera filen i /root
  # schemalÃ~Lg backuppen i crontab med start kl 21:00:
  # minute hour day month weekday command
  # --------------------------------------------------------------------------
  # 0     21  *  *   *  /root/backup_qwert.sh
  #----------------------------------------------------------
  #
  BACKUP_LOG="/var/log/backup.log"
  OLD_FWLOG="/disk3/backup/qwert/databas/old_fwlog"
  BACKUPFOLDER="/disk3/backup/qwert"
  BACKUPDB="$BACKUPFOLDER/databas"
  DBFOLDER="/disk2/databas/qwert"
  DBVOLNAME="data"
  GARDAGEN="eloqdb83@test.service"
  TESTFOLDER="/testdatabas/qwert"
  FWFOLDER="$BACKUPFOLDER/forwardlog/"
  NAMED="/var/named/"
  SERVER="8800"
  ELOQBIN="/opt/eloquence/8.3/bin"
  ELOQCFG="/etc/opt/eloquence/8.3/eloqdb.cfg"
  ELOQCFGTEST="/etc/opt/eloquence/8.3/eloqdb-SQGAR.cfg"
  ELOQINIT="/etc/init.d/eloq83"
  
  export BACKUP_LOG OLD_FWLOG BACKUPFOLDER BACKUPDB DBFOLDER DBVOLNAME GARDAGEN TESTFOLDER FWFOLDER NAMED SERVER ELOQBIN ELOQCFG ELOQCFGTEST ELOQINIT
  
  
  /opt/SystemQ/sh/backup_83.exe.sh
  
  #/bin/cp -rup /disk2/data /disk3/backup/qwert/
  rsync -auzv --delete-after 192.168.30.4::Data/ /disk3/backup/qwert/data
  rsync -auzv --delete-after 192.168.30.4::WWW/ /disk3/backup/qwert/www
  #/bin/cp -rup /var/www/qwert /disk3/backup/qwert/www
  /bin/cp -rup /root /disk3/backup/qwert/
  /bin/cp -rup /etc /disk3/backup/qwert/
  /bin/cp -rup /var/named /disk3/backup/qwert/
  
  /bin/cp -rup /etc/opt/eloquence/8.3/* /disk3/backup/qwert/konfig/eloq/
  /bin/cp -rup /usr/lib/systemd/system/eloq* /disk3/backup/qwert/konfig/systemd/
  /bin/cp -rup /root/cro* /disk3/backup/qwert/konfig/root
  /bin/cp -rup /root/*sh /disk3/backup/qwert/konfig/root
  /bin/cp -rup /etc/samba/smb.conf /disk3/backup/qwert/konfig/
  /bin/cp -rup /etc/passwd /disk3/backup/qwert/konfig/
  /bin/cp -rup /etc/group /disk3/backup/qwert/konfig/
  /bin/cp -rup /etc/rsyncd.conf /disk3/backup/qwert/konfig/
  /bin/cp -rup /etc/httpd/conf.d/* /disk3/backup/qwert/konfig/httpd/conf.d/
  /bin/cp -rup /etc/httpd/conf/httpd.conf /disk3/backup/qwert/konfig/httpd/conf/httpd.conf
  /bin/cp -rup /etc/vsftpd/* /disk3/backup/qwert/konfig/vsftpd/
  /bin/cp -rup /etc/mail/* /disk3/backup/qwert/konfig/mail/
  /bin/cp -rup /etc/aliases /disk3/backup/qwert/konfig/
  /bin/cp -rup /etc/fstab /disk3/backup/qwert/konfig/fstab-mall
  
  chmod -R 777 /disk3/backup/qwert/
  
  rm -rf /tmp/WOR*
  rm -rf /tmp/PD*
  rm -rf /tmp/*pdf
  /bin/cp -rup /tmp/elo* /tmp/old_eloq/
  #rm -rf /tmp/elo*
  rm -rf /tmp/err*
  rm -rf /var/www/qwert/xls/*
  #echo '' > /var/log/eloqsd.log
  exit
  
  
   
  
  df -h >> /var/log/backup/backup.log
  
  echo "Utförlig log över backup finns i mappen /var/log/backup/:" >> /var/log/backup/backup.log
  ls -l /var/log/backup/* >> /var/log/backup/backup.log
  
  mail -s "backup `date` på `hostname`" gbk@cyberstore.se < /var/log/backup/backup.log
  
  
  

Script för backup databaser

  Filen /opt/SystemQ/sh/backup_83.exe.sh utför följande steg

 1. Skriver inställningar till logfil
 2. Flyttar db-forward-loggfiler
 3. Starting on line backup
 4. Tar bort gammal backupper
 5. Kopierar databasvolymer till backup-mapp för databaser
 6. Avslutar on line backup
 7. Komprinerar db-forward* filer och lägger resultatet i mapp för forwardloggar
 8. Uppdaterar "Gårdagens databas" som kan användas för tester
  1. Stoppar Gårdagens databas
  2. Kopierar dagen backup till Gårdagens dtabas
  3. Startar Gårdagens databas

Kopiering till extern server

 1. Konfigurering på lokal server
  1. Filen /etc/rsyncd.conf
  2. Källa som kan hämtas med rsync
   [BACKUPQWERT]
   path = /disk3/backup/qwert
   read only = no
   hosts allow = 192.168.26.4 192.168.39.4 
                         
 2. Konfigurering på extern server
  1. Filen /root/rsync-qwert
                          rsync -auvz --delete-after 192.168.39.4::BACKUPQWERT/ /disk3/backup/qwert_systemq06/ 2>>/disk3/backup/qwert_systemq02_rsync.msg 
                         
  2. Filen /root/cronjobb.root.systemq skall ha raden:
                          */18     8-23  *  *   *   /root/rsync_qwert_systemq06
                         

  Detta innebär att den externa servern har en kopia som max 18 minuter gammal
  rsync kopierar endast förändringar varför den inte ger nämnvärd belastning på nätverket

Kontroll av databasvolymer

 1. Stoppa databasen med
                     # systemctl stop eloqdb.service
                     

  Du kan ha flera databaser som då har egna services-filer

 2. /opt/eloquence/8.3/bin/dbfsck
 3. Starta databas med systemctl start eloqdb.service