"

Handbok SystemQ affärssystem

Moduler som ingår i affärssystemet lagerhantering

Lagerhanteringen i affärssystemet bygger på FIFU-metoden. Denna innebär att varje inleverans skapar en FIFU-post. Vid utleveranser räknas dessa av i den ordning som inleveransen skedde.

Inköp kan även vara kundorderstyrda, i dessa fall kopplas FIFU-posten till kundordern och räknas av vid utleverans.

Om partihantering tillämpas anger man på kundordern från vilket parti som leveransen skall ske och räkna av partiets FIFU-post.

Efter inlevernas sker leverantörsfakturakontroll varvid FIFU-posten prissättes med verkligt inköpspris. Tack vare detta kna man alltid ta fram verkligt anskaffningsvärde och återanskaffningsvärde som underlag till bokslut

Rutiner för registrering

Lagerplatser SystemQ hanterar flera olila lager som läggs upp med denna rutin
Lagerpost Till varje artikel finns det kopplat en lagerpost per lager där antal order, inköp, saldo och statistik finns lagrat

Allmänt

Översikt lagerhantering Översikligt beskrivning av FIFU-metoden
Principer för lagersaldo Definitioner av begrepp och förklaring av uttryck
Visa lagersaldo Gemensam rutin för att visa lagerinformation
Kontering av lagertransaktioner Beskrivning över hur konton hämtas för bokföring av lagertransaktioner
Exempel på lagertransaktioner nr 1 Exempel på vad som händer när man gör ett inköp, inleverans, kundorder med utleverans

Dagliga rutiner

Bokför lagertransaktioner Lagerjournal med verifikation
Internorder Det finns 2 olika metoder att flytta gods mellan lagren dels Internorder som endast avräknar ett lager och räknar upp ett annat. Det går även att flytta saldon mellan artiklar.

Dels kundorderprogrammet som ger möjlighet till packsedlar m.m.

Manuell lageruppdatering Inleveranser till lagret utan inköp
Skapa strukturartiklar till lagret Skapar strukturartiklar från de produkter som ligger på lager, räknar av råmaterial

Listor

Behovslista Nettobehovsberäkning på kundordrar, inköpsorderar samt tillverkning. Beräkning av behov ingående delar i strukturartiklar
Lagersaldolistor
Lagervärdelista
Larmlista Skriver ut artiklar vars lagersaldo understiger beställningspunkt eller har mer kundorder än vad salodot räcker till.
FIFU-värde per konto
Inventeringsprocessen

Negativt lager

Automatisk lageruppdatering
Samkör ej bokförda uttag mot FIFU
Ej bokförda uttag, utskrift
Ta bort dubletter
Kontroll FIFU-poster Kontroll att alla FIFU-poster har giltiga enheter

Underhåll

Transaktioner per artikel Analys av lagertransaktioner per artikel
Utskrift transaktioner artiklar Utskrift av transaktioner per artikel, Borttagning av gamla transaktioner
Lägg upp lagerposter
Uppdatera huvudleverantör på lagerposter Uppdaterar huvudleverantör på lagerpost som används vid olika urval
Ta bort dubletter
Nollställ lagersaldo Ta bort alla FIFU-poster som har leveransdatum inom en period

Avstämning

Felsökning lagerdiff Rutin för att söka efter felorsaker när det uppstått diff på lagret