"

Handbok SystemQ affärssystem

Handel mellan företag över Internet genom Integrerade affärssystem

Med webservices maximalt underlätta handel mellan grossistföretag och återförsäljare

 1. Mellan företag inom samma koncern eller företagsgrupp
 2. Mellan grossistföretag och ÅF
  1. Hos ÅF kundorderstyrda inköp
 3. Grundförutsättningar
  1. Inställningar
  2. Artikelnummer, gemensamma eller olika
  3. organisationsnummer används för indentifikation av kunder och leverantörer
 4. Underhåll artikelregister
Basbehov för att administrera handel mellan företag med eller utan datorer samt underbehov.
 1. Underhåll av artikelregister
 2. Registrera kundorder
 3. Leverera kundorder
 4. Fakturera kundorder
 5. Bokföra försäljning
 6. Ta emot betalningar
 7. Göra Inköp
 8. Ta leverantörsfakturor
 9. Bokföra leverantörsfakturor
 10. Betala leverantörsfakturor

Hos ÅF kundorderstyrda inköp

En återförsäljare (ÅF) säljer till slutkund, köper in varor från grossist (GR). Ett inköp per order. Hos GR packas en pall per order till slutkund

Datoriserade funktioner

Endast en rad med samma artikelnr per order

 1. Kundorderregistrering
  1. Hämta artiklar
  2. Lagersaldofråga
 2. Kopiera order till inköp
  1. Ett inköp per order
  2. Slutkunds leveransadress som leveransadress på ÅF:s inköp
  3. Leveranssätt hämtas eller leverans till slutkund
 3. Frisläppning av order hos GR
  1. WKOP till NYTT på order
  2. ändra antal, byta artiklar, leveranstid
 4. Utskrift av packsedel hos GR
  1. ÅF-inköp ändras till BEKR med ändringar
  2. ÅF kundorder som är kopplat till inköp uppdateras Lev antal och ev nya artiklar, status ändras ej
 5. Återrapportering av utleverans hos GR
  1. Restnotering på GR:s kundorder
  2. Inleverans sker på ÅF:s inköpsorder med levererat antal status -> LEVE
  3. ÅF:s kopplade kundorder uppdataeras med lev antal
 6. ÅF hämtar leverans hos GR
 7. ÅF levererar
  1. Packsedel skrivs ut
  2. Leverans sker
  3. Utleverans återrapporteras
  4. Fakturering av slutkund sker
 8. GR skriver ut faktura
  1. Fakturan skickas som pdf
  2. Om fakturans belopp stämmmer med inköpsordern körs leverantörsfakturakontroll på ÅF:s inköp, stämmer inte beloppen sker ankomstregistrering.
Kundorderregistrering
 1. Hämta artiklar Från artikelsökningsdialogen som anropas från alla program, används Sök web för att söka i GR:s artikelregsiter och göra uppdateringar.
 2. Lagersaldofråga I kundorderregistrering och inköpsorderregistrering finns den gemensamma rutinen för att visa lager, disponibelt lager. Global används för att hämta aktuell lagersituation hos GR. Val skall kunna göras att frågan alltid ställs eller bara när man trycker på knappen.
Kopiera order till inköp Rutinen bygger på metoden Kundorder med inköp som leveras över lager

 1. Ett inköp per order För att GR skall kunna packa order per slutkund görs ett inköp/kundorder per slutkundsorder.
 2. Slutkunds leveransadress som leveransadress på ÅF:s inköp
 3. Leveranssätt hämtas eller leverans till slutkund
Frisläppning av order hos GR
 1. Nya order visas i utleveranser i packsedelutskriften
 2. Order väljs
 3. Order ändras från WKOP till NYTT
 4. Ändringar görs på order om disponibelt lager är för litet eller det är lämpligt med annan artikel.
Utskrift av packsedel hos GR ÅF:uppateras i detta skede då ändringar hos GR är slutförda innan packsedel skrivs ut.

 1. ÅF-inköp ändras till BEKR med ändringar
  1. Om artikelnummer ändrats på GR:s kundorder ändras artikelnummer på ÅF:s inköp. I postext läggs kommentar med ändringen. Ändringen förs vidare till ÅF:s kundorder.
  2. Om antal ändras kommer även dessa att vidabefodras och kommenteras i postext
  3. Om ÅF:pris ändras uppdateras ÅF:s inköp
 2. ÅF kundorder som är kopplat till inköp uppdateras Lev antal och ev nya artiklar, status ändras ej
 3. Kommentarer av ändringar i postexter sammanställs och e-postas till ÅF
Återrapportering av utleverans hos GR
 1. Återrapportering sker med eventuella restningar till status ÅREG
 2. Spara Uppdatering skickas till ÅF:s system
  1. Rutinen inleverans körs utan dialog
   1. Som i leverans rad
   2. Levererat antal som återrapporterats av GR
   3. Samma som OK-rad till status IREG
   4. Samma som spara för status till LEVE
   5. ÅF:s kopplade kundorder uppdatateras med lev antal FNDir_lev_kund
ÅF hämtar leverans hos GR ÅF kan min sin bärbara PC logga in på GR WiFi och sen logga in på ÅF:s SystemQ.

Han kan nu ha tillgång till GR:s lagerskrivare och på dessa skriva ut som Standard Windowsskrivare

Han kan nu skriva ut sina packsedlar som är uppdaterade med levererat antal

ÅF levererar
 1. Packsedel skrivs ut
 2. Leverans sker
 3. Utleverans återrapporteras
 4. Fakturering av slutkund sker
GR skriver ut faktura
 1. Fakturan skickas som pdf
 2. Om fakturans belopp stämmmer med inköpsordern körs leverantörsfakturakontroll på ÅF:s inköp, stämmer inte beloppen sker ankomstregistrering.