"

Handbok SystemQ affärssystem

Rutiner för att hantera inköp till lager och leveranser till kunder

Inköpsrutinen hanterar inköp till lagret samt inköp av direktleveranser. I inköpsrutinern finns även bevakningsfunktioner för kontroll att rätta kvantiteter är beställda och ett leveranstider hålles.

Eftersom godset och fakturan för det mesta ej kommer samtidigt återrapporteras inköpsordern i två steg i Inleverans av varor och Leverantörsfakturakontroll.

De inköpsorder som vi inte hanterar i inköpsrutinen är sådana som inte rör den normala verksamheten t.ex leverantörsfakturor som ej påverkar lagret (kontorsmaterial), hanteras enbart i leverantörsreskontran.

Hela inköpsrutinen kan hantera valutor och kursdifferanser.

Inköpsprocessen

Inköpsorder registrera Huvudprogram för inköpshanteringen
Inköpsorder utskrift Utskrift av inköpsordern
Bekräfta inköpsordrer Orderbekräftelse från leverantörer kan hanteras på två olika sätt. Är det en inköpsorder som bildats från en kundorder använder man bäst Status order annars bekräftar man i Inköpsorder registrera
Inleverans rapportera Rapportera vad som blivit inleverat på inköpsordern
Leverantörsfakturakontroll Kontrollera att leverantörsfaktura stämmer mot inköpsorder och inleverans.

Uppdaterar lagret med inköpspriser sam konterar fakturan och lägger den i leverantörsreskontran

Inköpsorder arkivera Arkiverar inköpsorder så att den inte belastar svarstider i inköpsrutinerna.

Arkiverade inköpsorder går att öppna men ej ändra

Övriga rutiner

Avropsorder Avropsorder kan användas när många inleveranser sker mot en inköpsorderrad. SystemQ hanterar även avrop med förskottsbetalning som automatisk räknas av mot delleveranser.
Inköpsorder kopiera Kopiera en inköpsorder
Ej levererade inköpsorder Utskrift av en lista med inköpsorder som kommer att leveras inom valt tidsperiod. T.ex. kommande vecka.
Inköpsorderstock Utskrift av alla aktuella inköpsorder

Avsluta gamla inköpsorder och ändra status till FAKT

Underlag för inleverans Utskrift av en lista som skall fungera som underlag vid kontroll av inleverans.
Statuskoder inköpsorderrader Beskrivning av de olika statuskoder som används på inköpsorderrrader